Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni,  tarafından kişisel verilerinizin de içinde bulunduğu çeşitli bilgilerin toplanması, kullanımı ve aktarımı ile ilgili haklarınızı ve yükümlülüklerimizi kapsayan kişisel verilerin korunmasına yönelik izlediğimiz prosedürleri açıklar. İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVVK”) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin veri sorumlusu EMLAK HESABIM’dır.

EMLAK HESABIM’a bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya EMLAK HESABIM tarafından herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz EMLAK HESABIM tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla;

Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVKK’da sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Kişisel Verilerin Toplanması

Sizden hizmetlerimizi sunabilmek adına bazı kişisel verilerinizi elde etmekte, saklamakta ve aktarmaktayız.

 • Sizin tarafınızdan sağlanmış olan bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ad, Soyad, E-posta adresi, cep telefonu numarası ve Kredi Kartı bilgileri tarafımıza bildirmeyi tercih etmeniz halinde cep telefonu numaranız.

 • Otomatik olarak topladığımız bilgiler:

Hizmetimize erişmek için kullandığınız bilgisayar, ağ, ağ cihazları ya da kullanabileceğiniz diğer cihazlara dair bilgi toplamaktayız.

 • İş ortaklarından alınan bilgiler:

Hizmeti sağlayabilmek adına iş ortaklarımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz. Bu İş Ortakları (hangi hizmetleri kullandığınıza bağlı olarak) şunları içerebilir: internet servis sağlayıcınız veya cihazlarında bizim hizmetlerimizi sunan diğer erişim cihazı sağlayıcıları; cep telefonu operatörleri veya size servis sağlayan ve bize iletilmek üzere EMLAK HESABIM hizmeti ödemesi tahsil eden veya EMLAK HESABIM hizmeti için ön ödemeli promosyonlar sunan diğer şirketlerdir.

Kişisel Verilerin Kullanımı

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, açık rızanızın bulunduğu ve kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, EMLAK HESABIM’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla, bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması amacıyla ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla EMLAK HESABIM’in meşru menfaatleri gereği işlenmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup; özellikle,

 • Bilgi güvenliği, finans ve muhasebe süreçlerin yürütülmesi,
 • Dolandırıcılık da dâhil olmak üzere yasaklanmış olması muhtemel ya da yasa dışı etkinliklerin önlenmesi, saptanması, soruşturulması ve şartların uygulanması,
 • E-fatura işlemlerinin yürütülmesi,
 • EMLAK HESABIM tarafından sağlanacak müşteri hizmet hatları kapsamında yeterli desteğin verilmesinin sağlanması,
 • Hizmet ve tanıtım girişimlerinin sunulması, analiz edilmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi,
 • Hizmeti kullanacak kişilerin kimlik tespitinin yapılması,
 • Hizmetlerin geliştirilmesi ve içeriklerin özelleştirilmesi/kişiselleştirilmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi (bu süreçler: e- posta, anlık bildirimler, kısa mesaj, çevrimiçi mesajlaşma kanalları ve eşleşen tanımlayıcı iletişimleri gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir),
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması,
 • Sözleşme süreçlerini yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibinin yapılması,
 • Üye yönlendirmelerinin yönetilmesi, üyelik ve/veya abonelik kaydınızın, sipariş ve ödemelerinizin işleme konulması, amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar yürürlükteki mevzuatlar tarafından düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda üçüncü kişilere aktarmaktayız:

Hukuki Süreçlerin yürütülmesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı ile, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi adına ilgili iş ortakları ile, pazarlama, reklam, iletişim, güvenlik, altyapı ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin sunulması; hizmetimizin özelleştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve optimize edilmesi; banka hesabı veya bakiye bilgisi sağlanması; kredi kartı işlemlerinin veya diğer ödeme yöntemlerinin sağlanması, müşteri hizmetlerinin sunulması adına üçüncü kişiler/şirketler ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz sunucuların ve veri merkezinin yurtdışında bulunması sebebi yurtdışına aktarılmaktadır.

Sahip Olduğunuz Haklar

 • Yürürlükte olan ilgili mevzuatlar kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

Kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz ayrıca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

 • Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve talepleriniz;

EMLAK HESABIM tarafından info@emlakhesabim.com mail adresi aracılığıyla gerçekleştirecektir.

EMLAK HESABIM, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde EMLAK HESABIM tarafından revize edilebilir.

Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nın en güncel haline www.emlakhesabım.com linkinden ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Kapsamında Alınan Tedbirler

EMLAK HESABIM, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

EMLAK HESABIM, kişisel verilere yetkisiz erişilmesini, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. EMLAK HESABIM, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama, mobil websitesi ve aracılığıyla EMLAK HESABIM’a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

EMLAK HESABIM, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

Kişisel verilerin alındığı web sitesi, mobil uygulama ve mobil websitesindeki tüm alanlar SSL ile korur,

Web sitesi, mobil uygulama ve mobil websitesinden toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

Fiziki ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar,

Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

EMLAK HESABIM’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, EMLAK HESABIM tarafından işletilen platformlara veya EMLAK HESABIM sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, EMLAK HESABIM bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Fiil Ehliyeti

Kısıtlılığı bulunmayan, ayırt etme yetisine sahip her ergin kişi fiil ehliyetine sahiptir. Kanuna göre ergin olmak 18 yaş doldurulduktan sonra başlar. EMLAK HESABIM hizmetine abone olmak içinde 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekir.

Bu Aydınlatma Metninda Yapılan Değişiklikler

Bu Aydınlatma Metni, değişen yasalar, düzenlemeler veya işletimsel gereklilikler nedeniyle tarafımızca güncellenebilecektir. Bu tür değişikliklerle ilgili olarak, yasalar uyarınca bildirimde bulunacağız. Bu tür güncellemeler yürürlüğe girdikten sonra EMLAK HESABIM hizmetini kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri onayladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.